วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เพลงชาติ หมายถึงอะไร? เรามีคำตอบ!

ภาพธงชาติไทย

เพลงชาติ หมายถึง บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อปลุกเร้าให้ระลึกถึงหรือสรรเสริญประวัติศาสตร์ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ หรือการต่อสู้ของคนในชาติ โดยได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของชาตินั้นๆอย่างเป็นทางการ หรือการตกลงร่วมกันของคนในชาติว่า เพลงดังกล่าวเป็นเพลงประจำชาติของตน ในหนังสือเพลงชาติ โดย สุกรี เจริญสุข ได้กล่าวถึงความหมายของเพลงชาติไว้ 4ประการ คือ 1.เพลงชาติสามารถแสดงถึงความเป็นชาติของประชาชนในชาตินั้นๆได้ 2.เพลงชาติสามารถแสดงถึงฐานะทางการเมืองว่าเป็นประเทศที่มีเอกราช ไม่ขึ้นแก่ใคร 3.เพลงชาติเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจำชาติ 4.เพลงชาติเป็นกลิ่นไอทางศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในกลุ่มชนชาตินั้นๆ

เรียบเรียงใหม่โดย http://ร้องเพลงชาติไทย.blogspot.com/

Ads Inside Post